OPLYSNINGSPLIGT

YDERLIGERE OPLYSNINGER TIL OPFYLDELSE AF VORES OPLYSNINGSPLIGT

Advokat Thomas Refning Poulsen er etableret på følgende adresse: Søndergade 18 A, 7400 Herning.

Vi kan kontaktes på telefonnummer + 45 97 12 20 10 og på e-mailadressen info@refning.dk.

Vores CVR-nummer er: 26496829

Advokat Thomas Refning Poulsen er organiseret som enkeltmandsvirksomhed.

Advokat Thomas Refning Poulsen har klientbankkonto i Sydbank.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.
Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Advokat Thomas Refning Poulsen er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Advokat Thomas Refning Poulsen er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Tryg Forsikring A/S. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Advokat Thomas Refning Poulsen, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokat Thomas Refning Poulsen anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Advokat Thomas Refning Poulsen er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Advokat Thomas Refning Poulsen og/eller utilfredshed med Advokat Thomas Refning Poulsens adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.

Ved afgivelse af ovenstående oplysninger har vi opfyldt vores pligter jf. følgende bestemmelser:
• §§ 3 og 4 i lov nr. 384 af 25. maj 2009 om tjenesteydelser i det indre marked
• § 13 markedsføringsloven
• § 17 eller § 8 i forbrugeraftaleloven
• §§ 4 og 5 i forbrugerklageloven
• §§ 3-6 i bekendtgørelse nr. 1372 af 16. december 2009 om tjenesteyderens pligt til at give oplysninger til tjenestemodtageren
• de advokatetiske regler punkt 13, 14 og 15
• § 59 a i vedtægten for Advokatsamfundet

Maj 2020, Advokat Thomas Refning Poulsen