PERSONDATAPOLITIK

PERSONDATAPOLITIK
Efter databeskyttelsesforordningen skal vi orientere om vores behandling af personoplysninger, og hvilke rettigheder de registrerede har.
Denne orientering kan du se her:

VORES INDSAMLING AF DATA

Rådgivningssager
Når vi yder rådgivning, modtager vi forskellige dokumenter og oplysninger i elektronisk form fra vores klienter. Disse dokumenter og oplysninger opbevares på en digital sag og i nogle situationer tillige på en fysisk sag. Der vil ofte være personoplysninger i de dokumenter og oplysninger, som vi modtager fra vores klienter, og der vil under en sags behandling ofte komme flere personoplysninger til, eksempelvis fra modparter og deres rådgivere, pengeinstitutter, myndigheder og domstole og kontaktpersoner samt offentligt tilgængelige oplysninger som vi selv indsamler. Det kan være almindelige personoplysninger, eksempelvis navn og kontaktinformation. Det kan være CPR-numre eller oplysninger om lovovertrædelser. Og det kan være følsomme personoplysninger, eksempelvis om helbreds- og fagforeningsforhold. Oplysningerne kan vedrøre vores klienter eller andre personer, som indgår i de pågældende sager.
Inkassosager Vi modtager oplysninger fra vores klienter om gældsforholdet. Dette omfatter almindelige personoplysninger som navn og kontaktoplysninger, oplysninger om gældsforholdet og eventuelt tidligere fundamenter og almindelig korrespondance.
Herudover kan vi også modtage oplysninger om CPR-numre, oplysninger om strafbare forhold eller følsomme oplysninger om f.eks. helbredsmæssige forhold i det omfang, dette er relevant for sagen. Ved sagens opstart foretager vi en kontrol af de oplysninger, som vi har modtaget, via offentlige registre og samarbejdspartnere, Dette omfatter kontrol og søgning af adresseoplysninger via offentlige myndigheder, søgning af telefonnummer, søgning af fast ejendom, kontrol af indledt insolvensbehandling som gældssanering, konkurs, død (Statstidende og Kreditvagten).
Udover de oplysninger, vi modtager fra vores klienter eller indsamler i forbindelse med ovennævnte debitorvalidering, vil vi ofte modtage oplysninger fra den, som gældforholdet vedrører. De oplysninger, som vi modtager, omfatter almindelige personoplysninger som f.eks. øvrig gæld og økonomiske forhold, familiemæssige forhold m.v.
Herudover kan vi også fra den, som gældsforholdet vedrører, modtage oplysninger om CPR-nummer, oplysninger om evt. strafbare forhold eller følsomme oplysninger om f.eks. helbredsmæssige forhold. I inkassosager kan vi desuden modtage personoplysninger fra tredjemand, f.eks. politiet og domstolene, vognmænd samt auktionshuse i forbindelse med henholdsvistilbagetagelse og tvangssalg af finansierede aktiver. Hjemmeside
Når du besøger vores hjemmeside www.refning.dk registrerer vi, hvilke sider der er besøgt, hvornår, og hvilken browser der er anvendt. Oplysningerne bruges i forbindelse med driften samt til udarbejdelse af statistik.

Rekruttering
Når vi modtager ansøgninger, får vi forskellige dokumenter fra ansøgeren. Der vil være personoplysninger i disse dokumenter. Det kan være almindelige oplysninger, eksempelvis navn, kontaktoplysninger, reference til tidligere ansættelse, eksamensbeviser. Det kan være CPR-numre eller følsomme oplysninger, eksempelvis om helbredsforhold.

DATAANSVARLIG
Advokat Thomas Refning Poulsen, Søndergade 18 A, 7400 Herning, CVR-nr. 26 49 68 29 er dataansvarlig for oplysninger, som modtages til brug for vores almindelige rådgivning af vores klienter.
Vores kontaktoplysninger er telefon 97 12 20 10, info@refning.dk. Du er velkommen til at kontakte os hvis du har spørgsmål om vores behandling af dine persondata.

FORMÅL OG GRUNDLAG
Vi behandler de oplysninger, vi modtager, med det formål at kunne rådgive vores klienter i de sager, som oplysningerne indgår i. Denne behandling sker afhængig af opgavens og oplysningens karakter med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, c eller f, artikel 9, stk. 2, litra f, eller databeskyttelseslovens § 8, stk. 3. Normalt vil hjemlen til at indhente og behandle oplysningerne være, at det er nødvendigt for at opfylde kontrakten med vores klienter, eller for at varetage vores klienters berettigede interesser eller fastlægge, påberåbe eller forsvare deres retskrav.
Når vi behandler CPR-numre, sker det med hjemmel i databeskyttelseslovens § 11. I forbindelse med varetagelse af inkasso- og rykkerservicesager er vores opdrag at inddrive vores klienters udestående fordringer, herunder evt. via tilbagetagelse af et af klienten finansieret aktiv eller tvangsrealisering af et pantsat aktiv. Vores behandling af oplysningerne sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, artikel 9, stk. 2, litra f eller databeskyttelseslovens § 8, stk. 3. Behandling af oplysninger om CPR nummer sker med hjemmel i databeskytteselseslovens § 11, stk. 2.I sager, som omfattes af hvidvaskloven, indhenter vi identitetsoplysninger mv. på vores klienter med det formål at opfylde denne lovs krav. Hjemlen for denne behandling følger af hvidvasklovens § 11. Ved ansøgninger behandler vi som udgangspunkt personoplysninger med hjemmel i persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra b, da der er tale om oplysninger, som ansøgere selv har fremsendt os med henblik på at opnå ansættelse.

VIDEREGIVELSE MV.
Vi stiller ikke personoplysninger til rådighed for nogen tredjepart med henblik på markedsføring eller lignende formål. Vi videregiver alene personoplysninger, hvis det er nødvendigt, for at vi kan varetage vores klienters ovennævnte interesser. De typiske modtagere af sådanne oplysninger vil være myndigheder, domstole, modparter og deres rådgivere. I sager, som omfattes af hvidvaskloven, videregiver vi identitetsoplysninger mv. i det omfang, vi er forpligtede til at gøre dette efter loven. Vi overfører sædvanligvis ikke data udenfor EU, og hvis sådan overførsel måtte finde sted, sker det alene under iagttagelse af de nødvendige sikkerhedsgarantier som krævet efter den gældende databeskyttelseslovgivning. Vi har etableret passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til sikring mod uautoriseret adgang til, tab eller ødelæggelse af de data, som er undergivet vores ansvar. Vi udvikler løbende vores sikkerhedspolitikker og procedurer for at sikre, at vores systemer er sikre og beskyttede. Det er kun personer, som har et legitimt behov for at behandle personoplysninger til de ovennævnte formål, der har adgang til disse.

OPBEVARINGSPERIODE
Vi opbevarer personoplysninger, så længe der er en relevant retlig interesse heri, hvilket sædvanligvis afgøres ud fra en konkret vurdering af oplysningernes betydning sammenholdt med de gældende forældelsesregler. Hvis der er en relevant retlig interesse, vil opbevaringen kunne ske i indtil 10 år efter sagens afslutning. I sager, som omfattes af hvidvaskloven, opbevarer vi efter de gældende regler identitetsoplysninger i fem år efter sagens afslutning.

DE REGISTREREDES RETTIGHEDER
De registrerede har efter databeskyttelsesforordningen:
• ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler
• ret til at få urigtige oplysninger rettet
• ret til i særlige tilfælde at få slettet oplysninger, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning
• ret til i visse tilfælde at få begrænset behandlingen, så den fremover – bortset fra opbevaring – alene må ske efter samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser
• ret til i visse tilfælde at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af oplysningerne
• ret til at modtage de registrerede personoplysninger i struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt i visse tilfælde at få overført disse fra en dataansvarlig til en anden uden hindring (dataportabilitet).
Vi kan i forbindelse med registreredes udøvelse af ovenstående rettigheder stille krav om relevant legitimation. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. Du kan indgive klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.
Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. Denne orientering er senest opdateret i januar 2020 og vil løbende blive opdateret efter gældende regler og praksis.

Ved spørgsmål kontakt: Advokat Thomas Refning Poulsen, tlf. 97 12 20 10, eller på e-mail info@refning.dk